Principals of UVCE

Down Memory Lane With the Former Principals of UVCE

SRI. K. R. SESHACHAR

SRI S. A. RAMASWAMI  IYER

SRI. S.  H.  LAKSHMINARAYANAPPA

SRI.  V.  GANESHA IYER

SRI.  F.  N.  MOWDAWAL LA

SRI.  B. S.  KRISHNASWAMY IYENGAR

SRI.  E.  K.  RAMASWAWI

SRI.  J.  P.  DAS

SRI. C.  GOPALAKRISHNAN

SRI.  K.  CHANNABASAVAIAH

SRI.  B.  R.  NARAYANA IYENGAR

SRI.  D.  B.  NARASIMHAIYA

SRI.  B.  P.  GOPALAKRISHNA

Dr.  B.  K.  RAMAIAH

Dr.  K.  LINGAIAH

Prof.  B.  C.  RAJANNA

Dr.  M.  K.  L.  N.  SHASTRY

Dr.  C.  E.  G.  JUSTO

Dr.  NARAYANA REDDY

Dr.  K.  RANGA

Dr.  B.  M.  BASAVANNA

Dr.  H.  N.  SHIVASHANKAR

Dr.  N.  GOVINDA RAJU

Prof.  S. N.  KIRAN SHANKAR

Dr.  VENUGOPAL K. R.